Wsparcie prawne wykonawców robót geologicznych w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wierceń

Doświadczenie / 06.06.2022

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii wpierają prawnie firmy działające w branży robót geologicznych, w sprawach związanych z roszczeniami przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych otworów badawczych, niezbędnych do określenia warunków geologiczno-inżynierskich na terenie przeznaczonym pod budowę dróg ekspresowych.

W związku z realizowanymi przez firmy geologicznie umowami, pomiędzy wykonawcami a GDDKiA zaistniał spór co do sposobu rozliczenia otworów badawczych wykonanych w gruncie i w skale (w ramach jednego otworu badawczego). Umowy przewidywały odmienne stawki za wykonanie poszczególnych otworów badawczych (wyższe dla otworów badawczych wykonanych w skale oraz niższe dla otworów badawczych wykonanych w gruncie), przy czym w umowach nie przewidziano „otworów mieszanych” (wykonanych częściowo w gruncie, a częściowo w skale). Zdaniem GDDKiA, w przypadku gdy w ramach jednego otworu badawczego występował zarówno grunt, jak i skała, zasadne pozostawało dokonanie podziału otworu badawczego na krótsze odcinki oraz zastosowanie różnej ceny jednostkowej za wykonanie 1 mb wiercenia w zależności od podłoża. Według wykonawców, taki sposób rozliczenia, jaki przyjęła GDDKiA, nie znajdował oparcia w dokumentacji przetargowej i postanowieniach umowy, a rozliczeniu podlegać winien otwór badawczy, sklasyfikowany jako całość, tj. albo jako gruntowy, albo jako skalny.

W latach 2020 – 2022 jedna ze spraw dotycząca powyższego zagadnienia stanowiła przedmiot postępowania sądowego, w którym prawnicy Kancelarii reprezentowali dwie firmy geologiczne, w tym jedną z największych w Polsce południowo-wschodniej. W przedmiotowej sprawie zapadł prawomocny precedensowy wyrok, w którym sądy obu instancji podzieliły argumentację prezentowaną przez adwokatów i radców prawnych kancelarii, m.in. co do skutków, jakie niesie niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym.

Aktualnie prawnicy kancelarii reprezentują wykonawców robót geologicznych w dalszych postępowaniach przeciwko GDDKiA dotyczących analogicznego zagadnienia.

Reprezentacja w sprawach spornych powstałych na tle umów realizowanych w ramach zamówień publicznych, to jeden z aspektów naszej działalności, w którym dotychczasowe doświadczenie pozwala nam na poszukiwanie optymalnych rozwiązań i osiąganie korzystnych dla Klientów rozstrzygnięć.