Wspólnik musi powiadomić spółkę o zmianie swojego adresu

Publikacja / 16.12.2016

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że podstawowe znaczenie przy ustalaniu adresu wspólnika posiadają dane zawarte w księdze udziałów spółki z o.o. To zarząd jest zobowiązany prowadzić taką księgę i wpisywać do niej m.in. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) każdego wspólnika oraz jego adres, zaś wspólnik zobowiązany jest do zgłaszania zarządowi każdej zmiany swojego adresu (sygn. akt II CSK 441/15).

Orzeczenie wydano na kanwie sytuacji, w której wspólnik nie wziął udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o., gdyż zarząd wysłał zawiadomienie na niewłaściwy adres, ujawniony w księdze udziałów. Jeżeli w księdze udziałów wpisany byłby poprzedni, a nieaktualny już adres, wówczas wspólnik rzeczywiście może podnieść zarzut niewłaściwego zawiadomienia. Musi jednak w tym celu wykazać, że zarząd zapraszając go na zgromadzenie, miał wiedze o tym, że wspólnik ten ma już inny adres niż wskazany w księdze udziałów.

Tym samym konsekwencje braku zaktualizowania przez wspólnika swojego adresu do doręczeń mogą być bardzo doniosłe i dotkliwe, a polegać np. na podjęciu przez zgromadzenie wspólników niekorzystnych dla niego uchwał, przy jednoczesnym braku możliwości ich późniejszego zaskarżenia.