Wygaśnięcie mandatu członka zarządu sp. z o.o. powołanego na czas nieokreślony

Publikacje / 19.09.2016

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r. sygn. akt: I CSK 18/15 jeżeli umowa nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h., także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony. W przedmiotowym wyrok Sąd Najwyższy wskazał, że od profesjonalisty (tj. spółki) można oczekiwać, że dopełni wszelkich niezbędnych czynności organizacyjnych, by usunąć stan godzący w pewność obrotu i stabilność nawiązywanych z nim stosunków prawnych.

Wskazany wyrok ma istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego bowiem często zdarza się, uchwała zgromadzenia wspólników wbrew treści umowy spółki powołuje członka zarządu na czas nieokreślony – co będzie w świetle przywołanego orzeczenia skutkować, że tak powołany członek zarządu straci mandat z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, zaś wszelkie podejmowane przez niego w imieniu czynności po tej dacie mogą zostać podważone.