Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. – podstawy prawne (cz. 1)

Publikacja / 08.07.2024

Wyłączenie wspólnika ze spółki należy traktować jako pewnego rodzaju ostateczność w relacjach pomiędzy wspólnikami. O takim żądaniu może zadecydować wyłącznie sąd na wniosek wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu.

W toku procesu o wyłączenie wspólnika należy wykazać istnienie tzw. ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, tj. wspólnika, który ma być wyłączony. Ważną przyczyną może być np. wykorzystywanie informacji zdobytych przy wykonywaniu prawa kontroli do działalności konkurencyjnej, niewywiązywanie się z nałożonego obowiązku dopłat, niewykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych zastrzeżonych w umowie spółki czy niemożność bezkonfliktowego współdziałania ze wspólnikiem, będąca następstwem relacji interpersonalnych wewnątrz spółki. Podstawą wyłączenia może być działanie na szkodę spółki, niewykonywanie przez wspólnika uchwał, podejmowanie działań konkurencyjnych, nadużywanie prawa indywidualnej kontroli, naruszenie zasad lojalności wobec spółki, brak współdziałania przy podejmowaniu uchwał, choroba, itp.

Jednak w każdym wypadku trzeba mieć na uwadze, że ważną przyczyną jest taka okoliczność, która pozwala na uznanie, że działalność spółki w dotychczasowym składzie personalnym będzie wysoce utrudniona czy wręcz niemożliwa. Inaczej mówiąc, w ewentualnym procesie o wyłączenie należałoby wykazać, że dana okoliczność, która pozwala na wyłączenie wspólnika, jest również taką okolicznością, która znacząco utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie przez spółkę działalności. Niewystarczające byłoby zatem wykazanie, że pomiędzy wspólnikami żądającymi wyłączenia, a wspólnikiem wyłączanym, istnieją konflikty. Trzeba w takim wypadku wykazać, że konflikty te w znacznym stopniu destabilizują spółkę utrudniając istotnie lub uniemożliwiając prowadzenie przez nią działalności.

Trzeba również pamiętać o tym, że opisywane żądanie nie może być traktowane jako sposób na pozbycie się ze spółki niewygodnego wspólnika. W ewentualnym procesie sąd będzie oceniał żądanie wyłączenia również pod tym kątem.