Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a nadużycie prawa

Doświadczenie / 07.04.2023

Prawnicy Kancelarii z sukcesem zakończyli wieloletni spór sądowy w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy, które zostały w części zajęte w związku z przekroczeniem granic gruntu w trakcie budowy jednej z największych galerii handlowych na terenie podkarpacia.

Tło sytuacyjne sprawy stanowiły następujące okoliczności. Klient nabył w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem o funkcji handlowo-usługowej (galeria handlowo-usługowa), który znajdował się w trakcie realizacji. Jak później się okazało, w okresie budowy obiektu przez poprzedniego inwestora, doszło do zajęcia części gruntów gminnych w wyniku przekroczenia granic nieruchomości. Celem uregulowania stanu prawnego, Klient wystąpił przeciwko gminie z powództwem o przeniesienie prawa własności nieruchomości za zapłatą stosownego wynagrodzenia. W sprawie zawarta została ugoda sądowa, na podstawie której gmina zobowiązała się do przeniesienia na rzecz Klienta spornego gruntu za zapłatą umówionego wynagrodzenia.

Gmina nie wykonała ugody sądowej w umówionym terminie, lecz zainicjowała przeciwko Klientowi szereg procesów sądowych, w tym proces o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jakim pozostawała ugoda sądowa oraz proces zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za okres przypadający po dacie, w której prawo własności nieruchomości w myśl ugody sądowej winno już przysługiwać Klientowi.

W sporze sądowym prawnicy Kancelarii argumentowali, że w związku z nabyciem nieruchomości wraz z rozpoczętą budową w drodze licytacji komorniczej, Klient wszedł w posiadanie gruntu w dobrej wierze. Dodatkowo podnosili, że działania gminy polegające na zawarciu ugody sądowej, w której gmina zobowiązała się przenieść prawo własności nieruchomości na rzecz Klienta i licznych deklaracjach gminy, że zobowiązanie to wykona, w kontekście trwającej przez okres ponad sześciu lat zwłoki w wykonaniu przyjętego zobowiązania, skutkującej nieuregulowaniem stanu prawnego w terminie wynikającym z ugody i wystąpienie z powództwem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres, w którym prawo własności działek winno już przysługiwać Klientowi, stanowiło nadużycie prawa podmiotowego, jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podzielił argumentację prawników Kancelarii związaną z zarzutem nadużycia prawa podmiotowego przez gminę, uznając, że jej działania pozostawały sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego, a tym samym nie zasługiwały na ochronę prawną. Powództwo gminy zostało oddalone w całości.

Zapadły w sprawie wyrok ma szczególne znaczenie dla interesów Klienta, bowiem spór, w którym zapadł wyrok, dotyczył wyłącznie pewnej części roszczeń dochodzonych przez gminę z tego samego tytułu.