Wyrok KIO dotyczący zaoferowania 2-ch produktów w przetargu

Publikacje / 05.05.2017

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 lutego 2017r., sygn. akt KIO 244/17 orzekła, że biorąc udział w przetargu wykonawca nie może zaoferować dwóch różnych produktów, nawet jeśli oba spełniałyby wymagania zamawiającego. W spornym postępowaniu przetargowym zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych. Mimo tego, w jednym z pakietów wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia przedstawiając dwa odmienne produkty.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy ze względu na jej niezgodność z SIWZ. Wobec czego wykonawca złożył odwołanie, w którym zarzucił nieuprawnione skorzystanie z przesłanki odrzucenia oferty oraz naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Wskazał również, że podając w kilku kolumnach formularza ofertowego dwa odmienne produkty działał w interesie zamawiającego. Celem tak przedstawionej oferty było zapewnienie nieprzerwanych dostaw.

KIO odrzuciła odwołanie wykonawcy. Skład orzekający jasno wskazał, iż zamawiający nie dopuścił w postępowaniu składania ofert wariantowych, za jaką należy uznać ofertę wykonawcy. Bez znaczenia był fakt, że oba produkty spełniają wymagania zamawiającego. W ocenie KIO nie można dopuścić do sytuacji, w których wykonawca mógłby dostarczać w zależności od sytuacji produkt jednego lub drugiego producenta. Zamawiający musi bowiem znać wszelkie cechy dostarczanych produktów. Dodatkowo zaoferowanie dwóch odmiennych produktów od różnych producentów uznać można za złożenie dwóch niezależnych ofert.