Zakres przedmiotowy umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Doświadczenie / 05.12.2022

Prawnicy Kancelarii skutecznie reprezentowali Klienta z branży deweloperskiej w rozmowach ze zbywcami, z którymi Klient zawarł umowę przedwstępną zakupu nieruchomości inwestycyjnej, co do której zbywcy mieli uprzednio uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Sprawa dotyczyła odmowy wyrażenia przez zbywców nieruchomości zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Klienta. Za udzielenie takiej zgody zbywcy zażądali od Klienta niebagatelnej kwoty ok. 500 tys. złotych, twierdząc, że z umowy przedwstępnej nie wynika, aby mieli jej udzielić w ramach umówionej ceny sprzedaży nieruchomości. 

Po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego, prawnicy Kancelarii wystosowali do zbywców, w imieniu Klienta, pismo z wyjaśnieniem bezzasadności żądania zapłaty w świetle postanowień umowy przedwstępnej. W piśmie tym przedstawione zostały zbywcom konsekwencje niewyrażenia przez nich zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Klienta, w szczególności w zakresie ich odpowiedzialności odszkodowawczej za uchylanie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Nasze działania zakończyły się sukcesem. Zbywcy nieruchomości finalnie udali się do organu administracji budowlanej i zgody udzielili, a Klient nabył nieruchomość, dzięki czemu mógł rozpocząć realizację zamierzonej inwestycji.