Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Publikacja / 02.11.2020

Przedstawiciele zawodów twórczych wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. architekci, dziennikarze, artyści wykonawcy, informatycy, nauczyciele akademiccy) otrzymali, długo oczekiwane, wyjaśnienie dotyczące warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami, zawarte w Interpretacji Ogólnej nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15 września 2020 roku, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 18.09.2020r. pod pozycją 107.

Interpretacja wyjaśnia istotne kwestie, budzące dotychczas największe wątpliwości w praktyce na tle stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Minister Finansów wyjaśnił, jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami. Ponadto, Interpretacja zawiera wyjaśnienie zasad przejścia praw autorskich z pracownika na pracodawcę, zasad ustalania i dokumentowania wysokości honorarium w ramach stosunku pracy, czy umowy cywilnoprawnej, w szczególności sposobu jego wyodrębnienia w umowie, zagadnienie zaliczkowego wypłacania honorarium oraz zasad dokumentowania prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Dodatkowe wyjaśnienia poświęcono nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym, pracownikom pionów badawczych oraz programistom.