Zmiana klauzuli lojalnościowej tylko za porozumieniem stron

Publikacje / 29.01.2018

Z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na straty, pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Zakaz może dotyczyć tylko osób mających dostęp do istotnych i poufnych informacji pracodawcy, które nie powinny dostać się do wiadomości osób postronnych, gdyż mogłoby to wyrządzić pracodawcy szkodę.

Umowa o zakazie konkurencji musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jej zmiana wymaga zachowania takiej samej formy. W treści umowy lojalnościowej pracownik zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani nie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec pracodawcy przez oznaczony okres po ustaniu zatrudnienia. Strony muszą również określić wysokość odszkodowania przysługującego podwładnemu. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia nie stanowi elementu umowy o pracę, w związku z czym zakaz konkurencji nie jest objęty pojęciem warunków umowy o pracę.

Wypowiedzenie zmieniające stanowi jednostronną czynność pracodawcy zmierzającą do zmiany warunków zatrudnienia. Skoro umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia nie jest elementem umowy o pracę, lecz odrębnym kontraktem, nie można do niej stosować instytucji wypowiedzenia zmieniającego.

Zasadniczo do dokonania modyfikacji postanowień umowy o zakazie konkurencji wymagana jest zgoda obu stron tej umowy wyrażona w formie pisemnej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jednostronne wypowiedzenie warunków tej umowy. Taką opcję przewidywać musiałyby zapisy samej umowy.