Zmiana przepisu kodeksu cywilnego dotycząca terminu

Publikacja / 17.02.2017

Zmieniony nowelizacją art. 115 k.c. stanowi, iż: „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

Powyższa zmiana oznacza, że sobota nie może być dniem kończącym termin w prawie cywilnym.

Nowelizacja reguluje problem, który powstał w związku ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 25 kwietnia 2003 r. (sygn. akt III CZP 8/03) wyraził wiążący pogląd, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c.

Wprowadzona zmiany powoduje, że koniec terminu do podjęcia czynności, który przypadałby w sobotę zostaje „wydłużony” do poniedziałku (jeżeli oczywiście w tym dniu nie przypadnie święto lub też dzień wolny od pracy).