Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Publikacja / 05.07.2018

W dniu 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1104 ), zgodnie z którą skróceniu ulegną terminy przedawnienia roszczeń.

Zmianie ulegnie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), który otrzyma brzmienie: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”.

Wobec powyższego, z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosić będzie 6 lat, a nie jak dotychczas 10 lat. Natomiast bez zmian pozostała regulacja w zakresie przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin przedawnienia nadal będzie wynosić 3 lata.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi regulacjami koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, z wyłączeniem przypadków, w których termin przedawnienia roszczeń jest krótszy niż dwa lata.