Zmiana umowy o realizację zamówienia publicznego przed jej zawarciem

Doświadczenie / 31.08.2022

Prawnicy Kancelarii z powodzeniem reprezentowali Klienta, tj. spółkę działającą w branży budowlanej i sanitarnej, w rozmowach z zamawiającym dotyczących zmiany umowy o realizację zamówienia publicznego jeszcze przed jej zawarciem.

Klient złożył ofertę na realizację zamówienia publicznego polegającego na budowie ciepłowni geotermalnej oraz podłączeniu jej do istniejącego systemu ciepłowniczego, wyceniając roboty w tym zakresie na kwotę blisko 42 mln. złotych netto. Zamawiający uznał tę ofertę za najkorzystniejszą i wybrał Klienta do wykonania zamówienia. Po dacie złożenia oferty zaistniały niemożliwe do przewidzenia okoliczności faktyczne, uniemożliwiające wykonanie robót za oferowaną cenę. Klient, jeszcze przed zawarciem umowy z zamawiającym, samodzielnie przystąpił do rozmów zmierzających do zwiększenia wynagrodzenia umownego. Rozmowy te nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Zamawiający wskazywał, iż brak jest możliwości zmiany umowy o realizację zamówienia publicznego jeszcze przed jej zawarciem. Wobec takiego stanowiska zamawiającego, Klient gotów był zrezygnować z zawarcia niekorzystnej umowy, tracąc przy tym dosyć spore wadium. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w tym przedmiocie, Klient zwrócił się o pomoc do Kancelarii.

Prawnicy Kancelarii włączyli się do rozmów z zamawiającym, jak również wsparli Klienta w przygotowaniu stosownego wniosku. W toku prowadzonych rozmów dowiedli możliwości zmiany umowy o realizację zamówienia publicznego w zakresie odnoszącym się m.in. do wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji inwestycji oraz warunków płatności. Zamawiający ostatecznie przychylił się do zaprezentowanego przez Kancelarię stanowiska oraz podniesionej w tym zakresie argumentacji prawnej.

Dzięki staraniom prawników Kancelarii, Klient w dniu zawarcia umowy zawarł również do niej aneks, zwiększający wysokość wynagrodzenia o ponad 10%, wydłużający termin realizacji inwestycji oraz zmieniający warunki płatności, co umożliwiło mu realizowanie umowy na rynkowych warunkach.