Zmiany w prawie budowlanym – cyfryzacja procesu budowlanego

Publikacja / 21.02.2023

W styczniu 2023 r. weszły w życie kolejne zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stanowiące kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. elektronizacji w zakresie dotyczącym prowadzenia dziennika budowy oraz książki obiektów budowlanych.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, dziennik budowy może być prowadzony w formie papierowej (jak miało to miejsce dotychczas) bądź w formie elektronicznej w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy. Dzienniki budowy, które aktualnie prowadzone są w formie papierowej, na wniosek inwestora mogą być kontynuowane w postaci elektronicznej. W tym ostatnim przypadku następuje zamknięcie dziennika budowy w formie papierowej i nie jest możliwe ponowne powrócenie do tej formy. Papierowe dzienniki budowy, wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo organy nadzoru budowlanego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność i są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Dzienniki budowy w formie papierowej wydawane będą wyłącznie do dnia 31 grudnia 2029 r.

Wprowadzone w życie zmiany dotyczącą także prowadzenia w formie elektronicznej książek obiektów budowlanych (wymaganych m.in. dla domów wielorodzinnych, hal czy budynków przemysłowych). W tym przypadku, zgodnie z przepisami przejściowymi, możliwość założenia książki obiektu budowlanego według dotychczasowych przepisów istnieć będzie do dnia 31 grudnia 2023 r., jednakże właściciele bądź zarządcy obiektu budowlanego, którzy założyli książki obiektu budowlanego w dotychczasowej formie, zobligowanie będą do założenia do dnia 31 grudnia 2026 r. książki obiektu budowlanego w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego oraz zamknięcia dotychczasowych ksiąg wpisem i ich przechowywania zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Docelowo zatem od 2027 r. książki obiektu budowlanego mają być prowadzone wyłącznie elektronicznie.