Nowe rozwiązania prawne szansą dla podwykonawców inwestycji drogowych

Aktualności / 07.08.2012

W dniu 3 sierpnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 981).
Przepisy tej ustawy określają zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawców należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Co istotne, ustawa ta nie ma zastosowania do należności, które mogą być zaspokojone na podstawie art. 647(1) K.c.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy przedsiębiorca może zgłosić Generalnemu Dyrektorowi należność, która przysługuje mu od wykonawcy:
1) który zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo,
2) wobec którego ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.6).
Zgłoszenia, dokonuje się w formie pisemnej. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie wykonawcy o uznaniu należności przedsiębiorcy albo kopię doręczonego wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie lub pozwu wniesionego przeciwko wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, ewentualnie umowy zawartej między wykonawcą a przedsiębiorcą.
W myśl art. 14 ustawy znajduje ona zastosowanie także do wykonawców, w stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy.
W przypadku zainteresowania niniejszym zagadnieniem, prosimy o kontakt z prawnikami naszej Kancelarii.