Sukces przed Sądem Apelacyjnym w sprawie przeciwko członkom zarządu sp. o.o.

Aktualność / 10.05.2021

W dniu 22 kwietnia 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie wieloletni spór sądowy pomiędzy Klientem kancelarii, a członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie o zapłatę kwoty ponad 400.000,00 zł. Sprawa dotyczyła odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., będącej najemcą lokalu w galerii handlowych, w związku z bezskuteczną egzekucją z majątku spółki odszkodowania należnego Klientowi kancelarii (wynajmującemu) z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy najmu przez Klienta kancelarii z przyczyn leżących po stronie najemcy, a to z uwagi na zaniechanie prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu.

Sąd II instancji, analogicznie jak uprzednio orzekający w tej sprawie Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w pełni podzielił stanowisko i argumentację prezentowaną przez prawników kancelarii, że w realiach przedmiotowej sprawy zachodziły podstawy do odstąpienia od generalnej zasady, iż wierzyciel spółki pozywający członków zarządu w oparciu o art. 299 k.s.h. powinien dysponować tytułem egzekucyjnym stwierdzającym zobowiązanie wydanym przeciwko spółce. Niezależnie od powyższego Sąd uznał, iż wobec wykazania przez Klienta kancelarii faktu uchybienia przez członków zarządu terminowi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, szkody poniesionej przez Klienta oraz jej wysokości, możliwe było przyjęcie odpowiedzialności pozwanych członków zarządu również na podstawie art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2016 r.).

Dzięki szybkim oraz skutecznym działaniom prawników kancelarii, w tym również czynnościom ukierunkowanym na zabezpieczenie dochodzonego w sprawie roszczenia, m.in. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości strony pozwanej, sprawa zakończyła się pełnym zaspokojeniem Klienta kancelarii, który w związku z zapadłym orzeczeniem w krótkim czasie otrzymał kwotę należności głównej wraz z należnościami odsetkowymi oraz kosztami procesu, w kwocie przekraczającej łącznie 600.000,00 zł.