Sukces w sprawie o zwrot nienależnego świadczenia

Aktualność / 23.03.2021

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie o zapłatę z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia, spełnionego przez Klienta na rzecz podmiotu, który wskutek zawartej umowy cesji przestał być wierzycielem. W okolicznościach przedmiotowej sprawy, Klient kancelarii wskutek omyłki, pomimo otrzymania zawiadomienia o dokonanej cesji wierzytelności spełnił świadczenie na rzecz zbywcy wierzytelności, nie zaś na rzecz nabywcy wierzytelności. Nabywca wierzytelności, wskutek otrzymania tytułu wykonawczego przeciwko Klientowi kancelarii, wszczął skuteczną egzekucję i wyegzekwował kwoty wynikające z orzeczenia sądowego. W tym stanie faktycznym Klient kancelarii zdecydował się na skierowanie sprawy sądowej przeciwko zbywcy wierzytelności o zwrot zapłaconej na jego rzecz kwoty. Sąd procedujący w niniejszej sprawie podzielił argumentację prawników kancelarii, iż korzyść majątkowa uzyskana przez zbywcę wierzytelności w czasie, gdy przestał już być wierzycielem ma cechy bezpodstawnego wzbogacenia, a tym samym zachodzą podstawy do żądania zwrotu spełnionego świadczenia, jako nienależnego. Dzięki szybkim oraz skutecznym działaniom prawników kancelarii, sprawa zakończyła się uzyskaniem przez Klienta kancelarii orzeczenia zasądzającego na jego rzecz zwrot nienależnego świadczenia oraz pełnym wyegzekwowaniem zasądzonych na jego rzecz kwot.