Sukces w sprawie sądowej o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Aktualność / 02.03.2021

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii po raz kolejny z sukcesem zakończyli sprawę Klienta, przeciwko któremu wspólnik większościowy wytoczył powództwo o wyłączenie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Apelacyjny w całości podtrzymał argumentacje prawników kancelarii i oddalił apelację, która została złożona przez wspólnika większościowego.

W toku postępowania powód podnosił, że pomiędzy wspólnikami od dłuższego czasu istnieje konflikt, który utrudnia prowadzenie działalności przez spółkę, jak również, że pozwany (wspólnik mniejszościowy) poprzez przeprowadzanie częstych kontroli oraz zaskarżanie uchwał podejmowanych podczas zgromadzeń wspólników, nadużywa swoich praw korporacyjnych. W ocenie wspólnika większościowego, wspólnik mniejszościowy dbał tylko i wyłącznie o swoje partykularne interesy, czego przejawem miało być żądanie regularnej wypłaty dywidendy. Sąd Apelacyjny podtrzymał stanowisko Sądu I instancji, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodziły żadne ważne przyczyny, które uzasadniałyby wyłączenie wspólnika mniejszościowego ze spółki. Ponadto Sąd podkreślił, że przesłanką warunkującą wyłączenie wspólnika ze spółki nie może być także fakt zaskarżania uchwał podejmowanych podczas zgromadzeń wspólników, gdyż zapadłe w tych sprawach orzeczenia potwierdziły zasadność korzystania przez wspólnika mniejszościowego z tego środka ochrony prawnej.