Brak zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren nie uniemożliwi realizacji inwestycji drogowej

Publikacje / 18.03.2024

Częstym problemem inwestorów i wykonawców realizujących inwestycje drogowe jest brak zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren i wykonanie prac przygotowawczych na ich nieruchomościach.

Zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga wejścia na teren cudzej nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu wykonania prac przygotowawczych polegających na: wykonaniu prac geologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu lub wykonaniu innych czynności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji technicznej bezpośrednio związanej z inwestycją drogową, właściwy zarządca drogi występuje do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.

W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o taką zgodę, właściwy zarządca drogi występuje do wojewody w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosty w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości lub jej części.

Wniosek o wydanie takiej decyzji zawiera:

  • ogólną charakterystykę planowanej inwestycji drogowej;
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem;
  • oznaczenie nieruchomości lub jej części, na którą wejście jest konieczne w celu wykonania prac przygotowawczych, wraz ze wskazaniem zakresu tych prac, a także proponowanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z nieruchomości lub jej części;
  • kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o braku zgody na wykonanie prac przygotowawczych.

Właściwy organ wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja określa sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.