Czy nowe warunki techniczne dla budynków stanowić będą kolejne utrudnienia procesów inwestycyjnych dla deweloperów?

Publikacja / 25.03.2024

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wprowadza szereg zmian istotnych z punktu widzenia przede wszystkim deweloperów, jako podmiotów zajmujących się budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym. W kolejnych publikacjach przedstawimy pokrótce najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji.

Ustawodawca wprowadził nową legalną definicję – publicznie dostępny plac, który będzie stanowił ogólnodostępny teren służący rekreacji, komunikacji, pełniący także funkcję reprezentacyjną, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie określony jako teren placu lub rynku lub jako teren komunikacji drogowej publicznej, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jako użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe lub jako droga.

Do najważniejszych zmian zaliczyć trzeba zmianę w zakresie odległości pomiędzy budynkami. Od początku kwietnia 2024r. wprowadzono obowiązek sytuowania budynku na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy oraz nie mniejszej niż 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

Ponadto, odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m do balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych zwróconym ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy lub zwróconym ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy. Co więcej, budynek produkcyjny lub magazynowy o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2, uwzględniając przepisy odrębne oraz określone przepisy zmienianego rozporządzenia, należy sytuować ścianą w odległości nie mniejszej niż 30 m od ściany istniejącego na innej działce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego oraz projektowanego na innej działce budowlanej budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla których istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zmiany dotyczą także usytuowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, bowiem wprowadzono zasadę, iż stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, w liczbie nie większej niż 6% ogólnej liczby stanowisk postojowych, jednak nie mniejszej niż 1, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków.