Deweloperzy zyskają dodatkowy czas na realizację inwestycji na dotychczasowych zasadach

Publikacje / 03.04.2024

Na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmianie uległ termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów regulujących warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Znowelizowane przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r., nie zaś z dniem 1 kwietnia 2024 r., jak pierwotnie zakładano.

Dotychczasowe regulacje będą znajdowały zastosowanie dla zamierzeń budowlanych, wobec których przed dniem wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia, tj. przed dniem 1 sierpnia 2024 r.:

  • zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
  • zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • zostanie dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • zostanie wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem mieszkaniowym, w tym przede wszystkim deweloperzy, zyskali zatem dodatkowy czas, w którym możliwe będzie realizowanie inwestycji w oparciu o dotychczasowe regulacje oraz czas, aby rozwiązania dla dalszych zamierzeń inwestycyjnych ze spokojem dostosować do nowych wymogów.