Kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Aktualność / 11.12.2020

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii po raz kolejny z powodzeniem reprezentowali interesy swoich Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Klienci kancelarii działając w ramach konsorcjum złożyli ofertę na wykonanie robót budowlanych, która obarczona była omyłką. Omyłka polegała na zadeklarowaniu przez Klientów kancelarii dłuższego terminu realizacji robót budowlanych niż maksymalny termin wyznaczony przez Zamawiającego. Zamawiający po pierwsze uznał, iż błąd w ofercie był omyłką, która powinna zostać przez niego sprostowana, a kolejno wybrał ofertę Klientów kancelarii jako najkorzystniejszą. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się jednak inny uczestnik postępowania, który wniósł odwołanie do KIO zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Klientów kancelarii jako niezgodnej z SIWZ.

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii dowiedli przed KIO, że odrzucenie oferty byłoby w przedmiotowej sprawie przejawem nadmiernego formalizmu, zwłaszcza że z pozostałych dokumentów złożonych w toku postępowania przez Klientów kancelarii wynikało, że zrealizowanie robót budowlanych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. KIO w całości podzieliło argumentację prawników kancelarii i oddaliło odwołanie.