Naruszenie przepisów BHP można kwalifikować jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Aktualność / 06.08.2020

Klient kancelarii w trybie art. 52 Kodeksu pracy rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę, wskazując iż naruszył on podstawowe obowiązki pracownicze dotyczące przepisów BHP. Pracownik nie zgadzając się z decyzją Klienta odwołał się do Sądu Pracy, żądając zasądzenia od Klienta odszkodowania tytułem bezprawnego rozwiązania umowy o pracę.

Sąd I instancji podzielił argumentację powoda, wskazując, że naruszenie przepisów BHP nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie pracodawca powinien był zastosować łagodniejsze środki penalizujące zachowanie pracownika, w postaci nałożenia kary porządkowej lub ewentualnie rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W wyniku apelacji przygotowanej przez radców prawnych kancelarii, powyższe rozstrzygnięcie zostało zmienione. Sąd Okręgowy w całości podzielił argumentację przedstawioną przez prawników Kancelarii, co skutkowało oddaleniem powództwa. Sąd II instancji potwierdził, iż naruszenie przepisów BHP można kwalifikować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, potwierdzając tym samym, iż działanie Klienta kancelarii było prawidłowe i uzasadnione.