Postępowanie sądowe w sprawie o zaniechanie korzystania z gwarancji bankowej

Aktualności / 05.09.2016

W związku z próbą skorzystania przez Beneficjenta z gwarancji bankowej wystawionej przez Bank na zlecenie Klienta kancelarii, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane (związanej z realizacją inwestycji p.n. „Kontrakt nr DT/9/2012 dotyczący budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”), kancelaria wystąpiła na drogę postępowania sądowego żądając nakazania zaniechania korzystania z gwarancji bankowej ewentualnie ustalenie, że pomiędzy pozwanymi nie istnieje stosunek gwarancji bankowej o treści określonej w dokumencie gwarancji bankowej objętej postępowaniem.

Wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 3 miliony złotych.