Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Aktualność / 24.01.2020

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumentację adwokatów i radców prawnych kancelarii zaprezentowaną w odpowiedzi na odwołanie od decyzji Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty złożonej przez Klienta kancelarii w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie szeregu przepisów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które w jego ocenie skutkować powinny odrzuceniem oferty Klienta kancelarii. Odwołujący podnosił, iż Klient kancelarii wprowadził Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bowiem wbrew informacjom podanym w ofercie nie posiadał doświadczenia w zakresie wykonywania filmów VR, a wiec usług tożsamych z usługami będącymi przedmiotem zamówienia. Odwołujący zarzucił również, iż oferta Klienta kancelarii zawierała rażąco niską cenę.

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii zakwestionowali wszystkie twierdzenia Odwołującego podnosząc przede wszystkim, iż Klient kancelarii posiada bogate doświadczenie w branży produkcji filmów VR, czego potwierdzeniem były referencje przedłożone Zamawiającemu przez Klienta kancelarii. Prawnicy kancelarii wskazali również, iż zdobyte przez Klienta kancelarii doświadczenie, w tym stosowana przez niego technologia produkcji filmów VR pozwoliła mu złożyć konkurencyjną ofertę.

Wobec przychylenia się do twierdzeń zaprezentowanych w postępowaniu przez adwokatów i radców prawnych kancelarii Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości złożone przez uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odwołanie.