Sukces w sporze sądowym z podwykonawcą

Aktualności / 20.11.2020

Kancelaria reprezentowała Spółkę pozwaną przez podwykonawcę o zapłatę należności z tytułu wykonania robót budowlanych. Pomimo, iż strony w umowie uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, w toku jej realizacji podwykonawca domagał się podwyższenia wynagrodzenia za wykonaną część robót, a wobec niespełnienia jego żądań zaprzestał realizacji dalszych prac objętych umową łączącą strony oraz złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pozwana Spółka kwestionowała skuteczność złożonego przez podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zleciła wykonanie robót zastępczych innemu podmiotowi na koszt podwykonawcy. Następnie, w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przeciwko podwykonawcy, Spółka zgłosiła swoją wierzytelność z tytułu kosztów wykonania zastępczego oraz dokonała jej potrącenia z wierzytelnością podwykonawcy względem Spółki. Podwykonawca zakwestionował istnienie wierzytelności pozwanej Spółki, jak również skuteczność dokonanego potrącenia. Dzięki skutecznej argumentacji radców prawnych i adwokatów kancelarii, powództwo wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii zostało prawomocnie oddalone.