Sukces w sprawie przeciwko członkom zarządu sp. z o.o.

Aktualności / 21.05.2020

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w całości wytoczone przez Klienta kancelarii powództwo o zapłatę kwoty ponad 400.000,00 złotych. Przedmiot niniejszej sprawy stanowiło dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (będącej najemcą) w związku z bezskutecznością egzekucji z majątku spółki odszkodowania należnego z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy najmu przez Klienta kancelarii z przyczyn leżących po stronie najemcy, a to z uwagi na zaniechanie prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu.

Podstawę przedmiotowego powództwa stanowił przepis art. 299 k.s.h., zaś alternatywnie prawnicy kancelarii przedstawiali argumentację odnoszącą się do przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2016 r.). W toku postępowania członkowie zarządu zarzucali brak spełnienia przesłanek określonych w art. 299 k.s.h., kwestionując m.in.: istnienie podstaw do ogłoszenia upadłości spółki, winę członków zarządu w braku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, istnienie wierzytelności Klienta kancelarii wobec spółki będącej najemcą z uwagi na brak dysponowania tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko spółce oraz fakt poniesienia szkody przez Klienta kancelarii. Pozwani podnosili również zarzut przedawnienia roszczenia oraz zarzut nadużycia prawa.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w pełni podzielił stanowisko i argumentację prezentowaną przez adwokatów i radców prawnych kancelarii, że w realiach przedmiotowej sprawy zachodziły podstawy do odstąpienia od generalnej zasady, iż wierzyciel spółki pozywający członków zarządu w oparciu o art. 299 k.s.h. powinien dysponować tytułem egzekucyjnym stwierdzającym zobowiązanie wydanym przeciwko spółce. Niezależnie od powyższego Sąd uznał, iż wobec wykazania przez Klienta kancelarii faktu uchybienia przez członków zarządu terminowi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, szkody poniesionej przez Klienta oraz jej wysokości, możliwe było przyjęcie odpowiedzialności pozwanych członków zarządu również na podstawie art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2016 r.).