Czy każdy spór musi trafić przed Sąd? Mediacja i koncyliacja jako alternatywne sposoby rozwiązania sporu

Publikacja / 22.01.2024

Widmo uwikłania się w wieloletni proces oraz wiążące się z tym koszty, niejednokrotnie odstraszają przedsiębiorców od skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie jest w tym względzie również obojętna kwestia utrzymania relacji ze stroną przeciwną, szczególnie gdy strony współpracowały ze sobą w dłuższym okresie oraz mają perspektywę dalszej współpracy.

W takim przypadku warto rozważyć podjęcie próby rozwiązania konfliktu w drodze mediacji bądź koncyliacji. Na czym polegają i czym różnią się te sposoby polubownego rozwiązania sporu?

W obu przypadkach do wszczęcia postępowania wymagana jest zgoda obu stron, ponieważ postępowania te są dobrowolne. Opierają się one również na pełnej poufności, a ich zaletą z pewnością pozostaje także szybkość oraz relatywnie niskie koszty.

W przypadku mediacji strony prowadzą rozmowy z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, dążąc do wypracowywania porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W razie braku zawarcia pomiędzy stronami ugody, sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Wszczęcie mediacji skutkuje zawieszeniem biegu przedawnienia.

Koncyliacja to tryb, w którym strony przedstawiają swoje roszczenie i stanowiska najczęściej na piśmie oraz za pomocą dotyczących sprawy dokumentów. Stanowiska mogą być przedstawiane także ustnie podczas posiedzeń koncyliacyjnych przeprowadzanych z udziałem koncyliatora, który podobnie jak mediator pozostaje bezstronny i neutralny. Koncyliator po zbadaniu sprawy przedstawia stronom propozycję rozwiązania konfliktu. Propozycja nie wiąże stron, więc akceptacja zaproponowanego rozwiązania – w całości bądź w części – zależy tylko i wyłącznie od ich woli. Także i w tym przypadku możliwe jest zawarcie ugody, która może zostać zatwierdzona przez sąd.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach służących polubownemu rozwiązaniu sporu, które zakończyły się satysfakcjonującymi ugodami.