Czy można przenieść urlop wypoczynkowy pracownika z jednej firmy do drugiej?

Publikacja / 08.01.2024

W praktyce często stosowane jest tzw. „trójstronne porozumienie stron”. Jaki jest jego cel, a przede wszystkim jaki jest jego wpływ na prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego?

Otóż, trójstronne porozumienie stanowi porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym pracodawcą na mocy porozumienia stron i nawiązaniu umowy z drugim pracodawcą na uzgodnionych wcześniej warunkach. Najczęściej jest ono również następstwem wcześniejszych ustaleń pomiędzy dwoma pracodawcami.

Skutkiem tego rozwiązania jest zmiana pracodawcy, która następuje praktycznie z dnia na dzień, najczęściej na dogodnych dla pracownika, wcześniej ustalonych warunkach zatrudnienia.

Pracownicy jednak poza samą zmianą zatrudnienia są też zainteresowani przeniesieniem swojego dotychczasowego, niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego z jednej firmy do drugiej, tak aby zachować możliwość jego wykorzystania w naturze.

Pracodawcy mają jednak wątpliwości czy takie rozwiązanie jest prawidłowe, a tym samym dla nich bezpieczne.

Sytuacja od strony prawnej jest prosta, bowiem „w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Natomiast obowiązku takiego (wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego) nie ma ten pracodawca i tylko w takim przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą” (art. 171 § 3 KP).

Podkreślić należy, że zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem sądowym z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Powyżej regulacja zawarta w KP wskazuje, że nie ma prawnej możliwości tzw. „przeniesienia” urlopu wypoczynkowego na nowego pracodawcę, bowiem obowiązek wypłaty ekwiwalentu ciąży na pracodawcy, który zatrudniał pracownika przed ustaniem zatrudnienia. Wszelkie odmienne poglądy stwarzają dla pracodawcy ryzyka prawne i biznesowe. Z art. 171 KP wynika, że nowy pracodawca nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo u dotychczasowego pracodawcy.