Czy zamawiający może uzupełniać ceny jednostkowe w ofercie wykonawcy?

Publikacje / 17.01.2024

Zakres poprawiania oferty wykonawcy w ramach art. 223 ust. 2 pkt. 3 PZP może sięgać nawet do uzupełnienia przez zamawiającego cen jednostkowych w ofercie wykonawcy, tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 listopada 2023 r., sygn. akt KIO 3130/2023.

Izba wskazała, że zamawiający ma prawo w Instrukcji dla Wykonawców określić zasady uzupełniania w złożonych ofertach nawet cen jednostkowych, zwłaszcza, że odwołujący nie kwestionowali tych postanowień na właściwym etapie postępowania, a zatem zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa takie postanowienia stają się wiążące. Izba zwróciła uwagę, że poprawienie omyłek przez zamawiającego następuje zawsze przez ingerencję w oświadczenie woli wykonawcy, na co wymagana jest jego zgoda. Zatem to nie przez sam fakt dokonania korekty oświadczenia woli zasadnym jest kwestionowanie czynności poprawienia treści oferty. Konieczne byłoby ustalenie czy taka zmiana oferty była możliwa do dokonania w oparciu o znajdujące się w ofercie dane. Nie można bowiem uznać, iż w każdym przypadku zmiana oferty w zakresie uzupełnienia cen jednostkowych prowadzi do zakazanej zmiany oferty. Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie omyłki w ofercie wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę.

W ocenie Izby, czynności zamawiającego nie prowadziły do uzupełnienia oferty o wycenę pozycji, które od początku zostały wycenione w wartości zsumowanej, a jedynie do ich sprecyzowania, do czego podstawy istniały w samej ofercie, bowiem zamawiający uzupełnił ceny jednostkowe w oparciu o wycenę analogicznych pozycji przedmiarowych, znajdującą się w ofercie, co oznaczało przyjęcie stawek wskazanych przez samego wykonawcę.