Czy zawsze możliwe jest poleganie na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka konsorcjum?

Publikacja / 28.09.2023

W wyroku z września 2023 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2591/23, Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła zagadnienie dotyczące możliwości polegania na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka konsorcjum.

W omawianym stanie faktycznym wątpliwości wzbudziła treść oświadczenia przedłożonego zamawiającemu, a dotyczącego ustalenia, które roboty budowlane wykonają poszczególni członkowie konsorcjum.

Izba wskazała, że w przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny, ale rzeczywisty i realny. Ratio legis art. 117 ust. 4 PZP jest bowiem umożliwienie weryfikacji czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie składane w trybie art. 117 ust. 4 PZP zamawiający powinien zatem analizować w świetle celu, w jakim jest ono składane przez wykonawcę. Regulacja zawarta w art. 117 PZP stanowi implementację art. 63 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE. Choć przepis ten odnosi się w zasadniczej części do zagadnienia związanego z poleganiem na zdolnościach podmiotów trzecich, w ostatniej części ustawodawca jednoznacznie wskazał, że postanowienia art. 63 ust. 1 odnoszą się również do grupy wykonawców, o której mowa w art. 19 ust. 2 Dyrektywy. Zatem możliwość polegania przez konsorcjum na doświadczeniu któregoś z konsorcjantów jest uzależniona od wykonania przez tego konsorcjanta robót budowlanych, które wymagają którejś z tych zdolności. 

Izba podkreśliła, że podobnie jak w zakresie polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, również w kontekście polegania na zdolnościach konsorcjum, celem omawianych regulacji jest zapewnienie realnego udostępnienia doświadczenia danego członka konsorcjum w ramach konsorcjum, a zatem oświadczenie nie może być wyłącznie formalnym dokumentem, lecz zapewnieniem realnego udziału w konkretnej części wykonywania umowy przez danego członka konsorcjum.