Lockdown niezgodny z Konstytucją – wyrok WSA w Opolu

Publikacja / 08.01.2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia z 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20, uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakładającą karę administracyjną na przedsiębiorcę w związku z naruszeniem przez niego obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej, pomimo zakazu wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

W uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że o ile wprowadzone zakazy pozostawały uzasadnione merytorycznie z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, o tyle tryb ich wprowadzenia pozostawał wadliwy oraz sprzeczny z normami konstytucyjnymi. Sąd podkreślił, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. 

Powyższy wyrok pozostaje nieprawomocny, niemniej jednak może mieć istotne znaczenie dla Sądów orzekających w podobnych sprawach w przyszłości, w tym również w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa w związku ze szkodami wywołanymi przez niezgodne z prawem wydanie aktu normatywnego.