Nabywanie prawa własności przez użytkownika wieczystego gruntu

Publikacja / 31.08.2023

W sierpniu 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadzona ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1463). 

Nowelizacja dotyczy w szczególności możliwości nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych gruntów, w tym przez przedsiębiorców wykorzystujących nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wprowadzone zmiany dają użytkownikowi wieczystemu możliwość wystąpienia z żądaniem sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej. Możliwość ta jest jednak ograniczona w czasie, bowiem ustawodawca ustalił 12-miesięczny termin od dnia wejścia w życie nowelizacji na wystąpienie z żądaniem sprzedaży nieruchomości, który upływa 31 sierpnia 2024 r. 

Ustawodawca określił również kilka przypadków, w których możliwość żądania sprzedaży nieruchomości została wyłączona:

  • gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;
  • użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste; 
  • grunty położone są na terenie portów i przystani morskich; 
  • grunt wykorzystywany jest na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego; 
  • nieruchomość gruntowa jest niezabudowana oraz gdy toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.