Odejście z pracy w trakcie roku kalendarzowego, a urlop wypoczynkowy

Publikacja / 28.01.2024

Jeśli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, to pracodawca, który rozwiązuje stosunek pracy rozlicza się ze zwalnianym pracownikiem z części urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w naturze (w ustalonej proporcji) do czasu rozwiązania stosunku pracy. Natomiast kolejny pracodawca, który zatrudnia tego pracownika w trakcie tego roku kalendarzowego będzie ustalał na nowo wymiar jego urlopu wypoczynkowego w proporcji odpowiedniej do okresu zatrudnienia.

Zgodnie z art. 171 § 1 KP, w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nie ma ten pracodawca i tylko w takim przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 § 3 KP).

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przez dotychczasowego pracodawcę może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów KP, a tym samym może spowodować, że dotychczasowy pracodawca, poniesie odpowiedzialność wykroczeniową. Zgodnie bowiem z art. 282 § 1 pkt. 1 i pkt. 2 KP, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. ten kto, wbrew obowiązkowi:

  • nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
  • nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu.