Podatek CIT – spółki jawne mają czas do 31 stycznia 2021 r.

Publikacja / 30.12.2020

Spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wyłącznymi wspólnikami nie są osoby fizyczne, które nie chcą uzyskać statusu podatnika CIT – muszą złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki – informację o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, prawa do udziału w zysku tej spółki. Pierwsza informacja w tym przedmiocie powinna zostać złożona do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r., bądź według stanu na dzień rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Uchybienie powyższemu terminowi sprawi, że spółka jawna będzie posiadała status podatnika CIT do momentu likwidacji, bądź wykreślenia z KRS.