Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o zamówienie publiczne

Publikacje / 16.02.2021

Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Rodzaje i zakres podmiotowych środków dowodowych, a także innych dokumentów i/lub oświadczeń, jakich może w ramach przetargu żądać zamawiający od wykonawców działających w ramach konsorcjum, w tym okres ich ważności, kryteria selekcyjne oraz formę ich składania, określa m.in. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

O podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji zamówień przez konsorcjum przepisy ww. rozporządzenia stanowią, że jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, na żądanie zamawiającego powinien przedstawić następujące dokumenty/oświadczenia:

  • w przypadku robót budowalnych, wykonawca powinien przestawić wykaz robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
  • w przypadku dostaw lub usług, wykonawca powinien przestawić wykaz dostaw lub usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Obecnie więc, już nie tyle referencje lub inne wybrane dowolnie przez wykonawcę dokumenty, które mogą poświadczyć należyte wykonanie zamówienia, ale wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych stanowi potwierdzenie wykonanych zadań, jak również posiadanego przez wykonawcę doświadczenia.