Sukces przed Sądem Apelacyjnym w sprawie roszczeń z umowy najmu

Aktualność / 29.06.2021

W dniu 29 czerwca 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii z sukcesem zakończyli spór sądowy, którego przedmiotem pozostawały wynikające ze stosunku najmu roszczenia Klienta kancelarii (wynajmującego) przeciwko najemcy, który wbrew postanowieniom umownym łączącym strony opuścił wynajmowany lokal przed upływem okresu na jaki umowa najmu została zawarta i zaniechał regulowania zapłaty wierzytelności wynikających z tej umowy.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w pełni podzielił argumentację prawników kancelarii, za pomocą której zwalczali oni twierdzenia i zarzuty najemcy dotyczące przedawnienia roszczeń objętych sporem, w tym m. in. bezskuteczności rozwiązania umowy najmu przez Klienta kancelarii z uwagi na uprzednie oświadczenia najemcy w przedmiocie odstąpienia od umowy najmu, czy też jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Klienta kancelarii.

Tym samym, wyrok Sądu I instancji zasądzający na rzecz Klienta kancelarii kwotę ok. 600.000,00 zł. pozostaje prawomocny.