Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum

Publikacje / 08.02.2021

Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc tzw. konsorcjum.

Zamawiający ma w związku z tym uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców, będących członkami konsorcjum, kluczowych zadań dotyczących zamówień mających za przedmiot roboty budowlane lub usługi, a w ramach zamówienia na dostawy wykonania kluczowych prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

Co ważne, zgodnie z przepisami nowej ustawy zamawiający może określić inny sposób spełnienia warunków przez pojedynczego wykonawcę (działającego w ramach konsorcjum) a inny przez konsorcjum (wszystkich wykonawców działających wspólnie).

Nowe przepisy dają uprawnienie zamawiającemu do określenia (obiektywnie uzasadnionego) sposobu spełniania przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu, o ile jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

W świetle nowych przepisów wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w ramach konsorcjum) co do zasady ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.