Uprawnienia pracodawcy względem pracownika w dobie pandemii

Publikacja / 10.02.2021

W dobie panującej pandemii koronawirusa, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionych dodatkowych informacji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także bezpieczeństwo całego zakładu pracy. Pracodawca w drodze polecenia służbowego może zobowiązać pracowników do przekazywania informacji m.in. o podróżach zagranicznych, które zwiększają ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Pracodawca pozyskując dodatkowe informacje powinien dążyć do zapewnienia maksymalnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Pracodawca wiedząc o potencjalnym zagrożeniu, może podjąć odpowiednie kroki, które zminimalizują ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w zakładzie pracy.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż pracownik, który świadomie zataja przed pracodawcą informacje wpływające na bezpieczeństwo pozostałych pracowników, swoim zachowaniem dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych oraz zasad współżycia społecznego, które może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Stanowisko to potwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt IV Pa 79/20.