Uproszczenie procedury odrolnienia gruntów – zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Publikacja / 24.01.2024

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w zasadniczej części we wrześniu 2023 r. wprowadzając plan ogólny gminy jako narzędzie do uzupełnienia zabudowy na terenie gminy, wpływała na zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawodawca przewidział, że tereny uzupełnienia zabudowy będą ustalane w planie ogólnym gminy w zbliżeniu do już istniejącej zabudowy, aby z jednej strony uzupełniać luki istniejące w zabudowie, z drugiej strony, aby ograniczyć zabudowę gruntów rolniczych, w szczególności klas I – III.

Ustawodawca zrezygnował z wymogu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III, które będą położone na obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto wprowadzono ułatwienie zarówno dla samorządów, jak i dla inwestorów, w tym 60-dniowy termin, w jakim musi być wydana zgoda marszałka województwa na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w procedurze planistycznej gminy. Pozwoli to na skrócenie dotychczas przeciągających się w czasie procedur uzgodnień opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.