Ustalanie ceny nieruchomości gruntowej na potrzeby nabywania prawa własności przez użytkownika wieczystego gruntu

Publikacja / 01.09.2023

W sierpniu 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 1463), w zakresie dotyczącym m.in. możliwości nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych gruntów. 

We wprowadzonym przez ustawodawcę dziale VIa ustawy, zawarto odrębne zasady dla sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu, w szczególności ustalania cen oraz bonifikat. 

Cena gruntu, który jest własnością Skarbu Państwa, a podlega obligatoryjnemu zbyciu na rzecz użytkownika wieczystego, została określona ustawowo. Stanowić będzie zasadniczo 20-krotność opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – w przypadku płatności jednorazowej, a w przypadku rozłożenia na raty – 25-krotność tej opłaty. Regulacje te mają na celu przyspieszenie procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach już zabudowanych i zagospodarowanych na określone cele.

Powyższe zmiany kształtują nie tylko ograniczony w czasie tryb zgłaszania żądań wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych, ale również generalny mechanizm ustalania ceny nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu. 

Cena gruntu niewykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, a sprzedawanego użytkownikowi wieczystemu, będzie ustalana jako 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Cena gruntu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, a sprzedawanego użytkownikowi wieczystemu, będzie ustalana w wysokości nie niższej niż 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.