Zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie terenów górniczych

Publikacje / 14.11.2023

Od początku 2024 r. wejdzie w życie zmiana wprowadzona ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 2029).

W art. 6 pkt 2 ustawy wprowadzono nowe brzmienie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym zmianie ulega właściwość organów opiniujących obrót nieruchomościami znajdującymi się na terenach górniczych. Od przyszłego roku, w przypadku braku planu miejscowego konieczne będzie uzyskanie opinii organu nadzoru górniczego w zakresie potencjalnego przewidywanego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na nieruchomość będącą przedmiotem umowy, o ile nieruchomość jest położona w granicach terenu górniczego utworzonego w celu prowadzenia działalności dotyczącej złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Zmieniany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera ograniczenia w obrocie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, położonych na obszarach w nim wymienionych, tj. terenów górniczych, parków narodowych oraz graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przepis nie dotyczy wszystkich czynności prawnych z zakresu obrotu nieruchomościami, ale wyłącznie ograniczeń przy sprzedaży nieruchomości, oddawaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

W obecnym stanie prawnym narzucone przez ustawodawcę ograniczenia w obrocie nieruchomościami położonymi na terenach górniczych, wymagają w razie braku planu miejscowego, porozumienia z organem właściwym do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin. 

Od początku przyszłego roku powyższa zmiana przepisu wprowadzi obowiązek uzyskiwania, w przypadku braku planu miejscowego, opinii organu nadzoru górniczego w zakresie potencjalnego przewidywanego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na nieruchomość będącą przedmiotem umowy, o ile nieruchomość jest położona w granicach terenu górniczego utworzonego w celu prowadzenia działalności dotyczącej złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze.