Warto dobrze przygotować umowę o roboty budowlane, aby uniknąć wieloletniego sporu sądowego

Doświadczenie / 13.03.2024

Prawnicy kancelarii udzielali wsparcia prawnego Klientowi – generalnemu wykonawcy robót budowlanych – w procesie zawarcia z inwestorem umowy o roboty budowlane budynku wielorodzinnego. Umowa była realizowana w formule „wybuduj”.

Klient zwrócił się do kancelarii o zidentyfikowanie ryzyk związanych z realizacją umowy na warunkach zaproponowanych przez inwestora oraz wprowadzenie do umowy zmian zabezpieczających jego interesy i minimalizujących ryzka.

W ramach usługi prawnej dokonana została analiza prawna dokumentacji oraz projektu umowy o roboty budowlane, a następnie wprowadzono odpowiednia zmiany do projektu umowy.

Radcy prawni kancelarii skupili się na wypracowaniu zgodnych z założeniami biznesowymi Klienta postanowień umownych, przede wszystkim w następującym zakresie:

  • określenia zakresu prac i robót do wykonania;
  • zasad i warunków płatności;
  • warunków odbioru inwestycji;
  • warunków zwolnienia i wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji;
  • odstąpienia od umowy;
  • kar umownych;
  • warunków rękojmi i gwarancji.

Prawnicy doradzali także Klientowi w trakcie etapu wykonawczego inwestycji, w zakresie możliwości wstrzymania robót, odstąpienia od umowy, uzyskania gwarancji zapłaty od inwestora oraz innych możliwości zabezpieczenia interesów Klienta, w związku z opóźnianiem się inwestora z zapłatą wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Dzięki dobrze przygotowanej umowie o roboty budowlane wszelkie ryzyka po stronie Klienta, związane z brakiem zapłaty wynagrodzenia przez inwestora, zostały wyeliminowane już na etapie realizacji umowy.

Powyższy przypadek pokazuje, że dobre przygotowanie umowy pozwala uniknąć konieczności dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, co angażuje dużo czasu i środków finansowych każdego przedsiębiorcy.