Specjalizacje

Prawo inwestycyjne i budowlane

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie prawa inwestycyjnego i budowlanego, skoncentrowane na efektywnym przygotowaniu, realizacji oraz odbiorze inwestycji. W skład tej specjalizacji wchodzą:

 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz udział w procesie wyboru kadry zarządzającej, a także reprezentacja w postępowaniu odwoławczym od decyzji o wyborze kadry zarządzającej;
 • sporządzanie i negocjowanie umów z kadrą zarządzającą;
 • wsparcie prawne kadry zarządzającej na etapie przetargu, a także reprezentacja w postępowaniu odwoławczym od decyzji o wyborze kadry zarządzającej;
 • wsparcie prawne oraz reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji;
 • kompleksowe wsparcie w fazie przedprojektowej, w tym sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z geologami, biurami projektowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w fazie przedprojektowej inwestycji;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz kompleksowa obsługa prawna procesu wyboru projektanta, a także reprezentacja w postępowaniu odwoławczym od decyzji o wyborze projektanta;
 • obsługa prawna projektanta na etapie przetargu, uwzględniająca opiniowanie dokumentów przetargowych, redagowanie pytań do inwestora oraz udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na jego pytania;
 • sporządzanie i negocjowanie umów z projektantem, w tym umów o prace projektowe i nadzór autorski oraz o prawa autorskie;
 • kompleksowa obsługa spraw związanych z procesem projektowania po stronie inwestora lub projektanta, w tym sporządzanie oraz opiniowanie umów, porozumień i ugód, przygotowywanie wystąpień i wniosków oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także obsługa spraw spornych wynikających z realizacji umów z projektantami;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz reprezentacja uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę, uzyskania prawa do terenu oraz związanego z tym odszkodowania, w tym sporządzanie analiz prawnych i składanie środków odwoławczych;
 • opiniowanie spraw spornych dotyczących zgód i decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie inwestycyjnym;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej w przeprowadzeniu postępowania ofertowego lub przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy oraz wsparcie w tym zakresie;
 • obsługa prawna inwestorów na etapie przetargu, uwzględniająca udział w komisjach przetargowych albo zespołach powołanych przez inwestorów do wyboru wykonawców;
 • obsługa prawna wykonawców na etapie przetargu, w tym opiniowanie dokumentów przetargowych, udzielanie konsultacji prawnych i wsparcie w zakresie redagowania pism, ofert i wyjaśnień;
 • sporządzanie i negocjowanie umów z wykonawcą, w tym umów konsorcjum, umów realizacyjnych, porozumień wykonawczych, umów o podwykonawstwo oraz umów i dokumentów dotyczących zabezpieczenia prawidłowego wykonania inwestycji;
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych od decyzji o wyborze wykonawcy;
 • obsługa prawna całego procesu realizacji inwestycji po stronie inwestora lub wykonawcy, w tym sporządzanie projektów umów, prowadzenie negocjacji, wsparcie w komunikacji oraz opiniowanie kwestii spornych;
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego na podstawie FIDIC po stronie inwestora lub wykonawcy, w tym interpretacja klauzul FIDIC, wskazywanie optymalnych strategii działania oraz wsparcie w formułowaniu roszczeń i odpowiedzi na te roszczenia;
 • wsparcie prawne uczestników procesu inwestycyjnego na etapie odstąpienia od umowy;
 • obsługa prawna związana z wejściem w teren w celu realizacji inwestycji, uwzględniająca przygotowywanie projektów umów i ugód oraz negocjowanie ich treści;
 • reprezentacja inwestorów i wykonawców w sprawach spornych związanych z realizacją inwestycji;
 • wsparcie prawne inwestorów i wykonawców w procedurze odbioru robót, w tym sporządzanie dokumentacji odbiorowej;
 • wsparcie oraz reprezentacja w postępowaniu dotyczącym uzyskania pozwolenia na użytkowanie na etapie administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym sporządzanie analiz prawnych oraz składanie środków odwoławczych;
 • kompleksowa pomoc prawna w rozliczeniu inwestycji oraz reprezentacja w sprawach spornych;
 • obsługa prawna związana z rozruchem inwestycji, w tym sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących wyposażenia obiektu, zakupu linii technologicznych i montażu urządzeń, serwisowania, dostawy mediów, zarządzania obiektem, monitoringu i ochrony;
 • wsparcie prawne inwestorów w okresie gwarancji i rękojmi, w tym pomoc w zakresie kwalifikowania oraz usuwania stwierdzonych wad i uruchomienia zabezpieczeń umownych, a także kompleksowa obsługa dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, kar umownych oraz odszkodowań;
 • wsparcie prawne wykonawców w okresie rękojmi i gwarancji, w tym pomoc w zakresie kwalifikowania stwierdzonych wad oraz rozwiązywania sporów na tle gwarancji i rękojmi, a także przygotowywanie rozwiązań prawnych minimalizujących odpowiedzialność wykonawcy za wady;
 • reprezentacja stron w sporach dotyczących wad inwestycji w postępowaniach przedsądowych i sądowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, a także w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych;
 • wsparcie prawne w procesie dokonywania zmian w inwestycji, w tym pomoc w uzyskiwaniu zgód i decyzji dotyczących zmiany, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, sporządzanie analiz prawnych, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z wykonawcami, podwykonawcami, projektantami i zleceniobiorcami oraz obsługa sporów powstałych na tym tle.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Proces inwestycyjny

Wsparcie prawne inwestora

Wsparcie prawne wykonawcy

Obsługa sporów budowlanych

Małgorzata Wojciechowska

adwokat, wspólnik zarządzający

Małgorzata Wojciechowska

Joanna Wojciechowska

adwokat, wspólnik

Joanna Wojciechowska

Monika Grochola

radca prawny

Monika Grochola

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

radca prawny

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

Justyna Węgrzyn

radca prawny

Justyna Węgrzyn

Eliza Saganowska

radca prawny

Eliza Saganowska

Dobrze przygotowane ogólne warunki umów podwykonawczych o roboty budowlane ułatwiają zawieranie umów i usprawniają realizację inwestycji

Jeden z Klientów kancelarii realizujący, jako generalny wykonawca, inwestycje budowlane w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych zwrócił się o przygotowanie ogólnych warunków umów podwykonawczych o roboty budowlane. Bazując na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obsłudze inwestycji budowlanych zarówno od strony inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, jak i dalszych podwykonawców, w pierwszej kolejności zidentyfikowaliśmy obszary, co do których […]

1 2 3

Doradztwo i pomoc dla wykonawcy w przygotowaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

Prawnicy kancelarii wspierali prawnie Klienta – spółkę działającą w branży budownictwa infrastrukturalnego, w przygotowaniu wyjaśnień na wezwanie zamawiającego, dotyczące rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w branży drogowej. Proces przygotowywania wyjaśnień zmierzających do wykazania, że zaoferowana przez Klienta cena ofertowa nie jest ceną rażąco niską obejmował kompleksową analizę stanu faktycznego oraz prawnego […]

1 2 3

Warto dobrze przygotować umowę o roboty budowlane, aby uniknąć wieloletniego sporu sądowego

Prawnicy kancelarii udzielali wsparcia prawnego Klientowi – generalnemu wykonawcy robót budowlanych – w procesie zawarcia z inwestorem umowy o roboty budowlane budynku wielorodzinnego. Umowa była realizowana w formule „wybuduj”. Klient zwrócił się do kancelarii o zidentyfikowanie ryzyk związanych z realizacją umowy na warunkach zaproponowanych przez inwestora oraz wprowadzenie do umowy zmian zabezpieczających jego interesy i […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy