Doradztwo i pomoc dla wykonawcy w przygotowaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

Doświadczenie / 10.04.2024

Prawnicy kancelarii wspierali prawnie Klienta – spółkę działającą w branży budownictwa infrastrukturalnego, w przygotowaniu wyjaśnień na wezwanie zamawiającego, dotyczące rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w branży drogowej.

Proces przygotowywania wyjaśnień zmierzających do wykazania, że zaoferowana przez Klienta cena ofertowa nie jest ceną rażąco niską obejmował kompleksową analizę stanu faktycznego oraz prawnego w obszarze zamówień publicznych, doradztwo w zakresie przedstawienia możliwych i skutecznych argumentów na okoliczność obrony stanowiska Klienta oraz przygotowanie szczegółowych wyjaśnień.

W toku całej procedury radcy prawni kancelarii m.in.:

  • dokonali analizy treści wezwania zamawiającego w kontekście całej dokumentacji przetargowej oraz szczegółowych kalkulacji przedstawionych przez Klienta;
  • konsultowali możliwe warianty postępowania;
  • sporządzili projekt wyjaśnień do zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami.

Doświadczenie i wiedza prawników kancelarii pozwoliła Klientowi sprawnie i skutecznie przeprowadzić procedurę wyjaśniającą przed zamawiającym w zakreślonym przez zamawiającego terminie. Klient uzyskał kompleksowy projekt wyjaśnień zawierający nie tylko argumentację prawną, lecz także argumentację techniczną, którą radcy prawni kancelarii opracowali w oparciu o dokumentację i wyjaśnienia przekazane przez Klienta.