Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Składają się na nie:

 • analiza dokumentacji przetargowej ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz sporządzanie zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 • wsparcie w przygotowaniu oferty przetargowej i prawidłowym wypełnieniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
 • weryfikacja treści ofert i Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia złożonych przez konkurencyjnych wykonawców;
 • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień i uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego, w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz porozumień wykonawczych, a także sporządzanie i opiniowanie pełnomocnictw konsorcjalnych;
 • wsparcie w sporządzeniu zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby;
 • sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowień Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a także reprezentacja w postępowaniach skargowych przed Sądem Zamówień Publicznych;
 • wszechstronne wsparcie prawne na etapie wykonywania i rozliczania umów na realizację zamówienia publicznego, w tym w okresie rękojmi i gwarancji;
 • sporządzanie wniosków o waloryzację wynagrodzenia oraz doradztwo w tym zakresie;
 • sporządzanie pism dotyczących roszczeń czasowych i finansowych oraz wsparcie prawne w tym zakresie;
 • kompleksowa obsługa sporów z zamawiającymi dotyczących wykonania umów w zamówieniach publicznych, w tym naliczania kar umownych i roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi;
 • reprezentacja wykonawców i podwykonawców w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w postępowaniach ugodowych oraz mediacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników wykonawców.

Kancelaria specjalizuje się także w obsłudze prawnej zamawiających na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W zakresie usług kancelarii mieszczą się:

 • wsparcie w sporządzeniu planu zamówień publicznych;
 • pomoc w wyborze właściwego trybu postępowania oraz wsparcie prawne na każdym etapie procedury przetargowej;
 • analiza, opiniowanie i weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego, a także wsparcie w sporządzeniu i zredagowaniu dokumentów przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu;
 • wsparcie w sporządzeniu analizy potrzeb i wymagań;
 • udział w pracach komisji przetargowej w charakterze ekspertów oraz opiniowanie jej decyzji;
 • analiza ofert, Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia oraz pism składanych przez wykonawców;
 • sporządzanie oraz weryfikacja pism i wezwań skierowanych do wykonawców;
 • sporządzanie oraz opiniowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • sporządzanie odpowiedzi na wniesione środki ochrony prawnej;
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed Sądem Zamówień Publicznych;
 • weryfikacja umów podwykonawczych przedkładanych przez wykonawców;
 • wsparcie prawne na etapie wykonywania i rozliczania umowy na realizację zamówienia publicznego, w tym w okresie rękojmi i gwarancji;
 • sporządzanie odpowiedzi oraz doradztwo w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia;
 • wsparcie prawne w zakresie spraw dotyczących roszczeń czasowych i finansowych wykonawców;
 • wsparcie prawne w sporach z wykonawcami dotyczących realizacji umów w zamówieniach publicznych, w tym naliczania kar umownych i roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi;
 • reprezentacja w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w postępowaniach ugodowych oraz mediacyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych;
 • szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników zamawiającego.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Odwołania i skargi w zamówieniach publicznych

Szkolenia z prawa zamówień publicznych

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

radca prawny

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

Eliza Saganowska

radca prawny

Eliza Saganowska

Doradztwo i pomoc dla wykonawcy w przygotowaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny

Prawnicy kancelarii wspierali prawnie Klienta – spółkę działającą w branży budownictwa infrastrukturalnego, w przygotowaniu wyjaśnień na wezwanie zamawiającego, dotyczące rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w branży drogowej. Proces przygotowywania wyjaśnień zmierzających do wykazania, że zaoferowana przez Klienta cena ofertowa nie jest ceną rażąco niską obejmował kompleksową analizę stanu faktycznego oraz prawnego […]

1 2 3

JEDZ - kiedy informować o karze?

W grudniu 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wykluczenia Klienta z postępowania przetargowego z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd poprzez zatajenie informacji o rzekomo naliczonych karach umownych. Prawnicy Kancelarii złożyli skargę na wyrok KIO, w wyniku czego Sąd zmienił zaskarżone orzeczenie oraz uznał, […]

1 2 3

Doradztwo w postępowaniu przetargowym - sukces przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie skargi na orzeczenie KIO w sprawie przetargu o wartości blisko 200 mln. zł

Klient będący jednym z wiodących na podkarpaciu przedsiębiorców z branży infrastrukturalnej, startując w przetargu na wykonanie zamówienia publicznego o niebagatelnej wartości (blisko 200 mln. złotych), zwrócił się do Kancelarii z prośbą o reprezentację w sprawie dotyczącej wykluczenia go z postępowania przetargowego. Rzecz dotyczyła odpowiedzi na pytanie zawarte w dokumencie JEDZ o treści: „Czy wykonawca znajdował […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy