JEDZ – kiedy informować o karze?

Doświadczenie / 05.01.2024

W grudniu 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wykluczenia Klienta z postępowania przetargowego z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd poprzez zatajenie informacji o rzekomo naliczonych karach umownych. Prawnicy Kancelarii złożyli skargę na wyrok KIO, w wyniku czego Sąd zmienił zaskarżone orzeczenie oraz uznał, że wykluczenie Klienta z postępowania było bezpodstawne.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy podzielił argumentację prawników Kancelarii dotyczącą tego, iż z przedstawionego przez odwołującego materiału dowodowego nie wynikało, że Klient został obciążany jakimikolwiek karami umownymi w związku z realizacją poprzedniej inwestycji publicznej. Sąd zaaprobował również zarzuty skargi, dotyczące tego, że zdekompletowane i niepodpisane dokumenty nie mogły stanowić podstawy do ustalenia stanu faktycznego sprawy.

Sąd podkreślił, że wykonawca zobowiązany jest przekazać w JEDZ informacje dotyczące kary umownej jedynie wtedy, gdy do jej nałożenia rzeczywiście doszło, tj. w sytuacji gdy zamawiający złożył wykonawcy jednostronne oświadczenie woli w tym przedmiocie. W ocenie Sądu, samo uruchomienie procedury nałożenia kary umownej i wymiana pism w celu uzyskania wyjaśnień, czy stanowiska drugiej strony o karach nie może być uznawana za równoznaczną z nałożeniem kary.

Sąd Okręgowy zwrócił również uwagę na okoliczność, że nie każda kara umowna obligatoryjnie musi być notyfikowana w JEDZ, a jedynie taka, która ma charakter odszkodowawczy, ponieważ tylko taka kara będzie wypełniała przesłankę wskazaną w art. 109 ust. 1 pkt. 7 PZP. Sąd podkreślił, że zastrzegane w umowach kary mogą pełnić różne funkcje, w zależności od sposobu ukształtowania postanowień umownych, i nie zawsze będzie to funkcja kompensacyjna.

Warto było walczyć o wygraną w takiej sprawie. Dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu  Klient rozpoczął już realizację przedmiotowego zamówienia publicznego, którego wartość sięga blisko 200 mln. złotych.