Specjalizacje

Prawo procesowe i arbitraż

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach przedsądowych, sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, mediacyjnych, koncyliacyjnych oraz arbitrażowych w zakresie:

 • prawa nieruchomości, w tym w postępowaniach:
  • dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
  • w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;
  • związanych z uzyskaniem zgód, zezwoleń i koncesji niezbędnych do projektowania i realizacji inwestycji;
  • związanych z uzyskaniem zgód na wejście w teren oraz z odszkodowaniami z tego tytułu;
  • spornych powstałych na tle umów związanych z nieruchomościami (zwłaszcza umów przedwstępnych i umów ostatecznych), dotyczących roszczeń z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz umów dotyczących obsługi obiektów komercyjnych i zarządzania takimi obiektami, między innymi w zakresie rozwiązania umów, zwrotu lokali, odzyskiwania należności od najemców oraz w zakresie sporów związanych z realizacją umów;
  • związanych z wykonaniem umów deweloperskich, między innymi z zakresu zapłaty kar umownych i roszczeń z tytułu rękojmi;
 • obsługi prawnej pracodawców, w tym w postępowaniach:
  • spornych wynikających ze stosunku pracy oraz w innych postępowaniach związanych z zatrudnieniem;
  • związanych z odwołaniem od decyzji administracyjnych wydawanych przez organy kontrolne;
  • powypadkowych na etapie sądowym i przedsądowym;
 • prawa korporacyjnego, w tym w postępowaniach:
  • rejestrowych;
  • związanych z realizacją prawa wspólnika do kontroli w spółce;
  • dotyczących konfliktów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami a spółką;
  • związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, zarówno po stronie spółek, jak i wspólników;
  • spornych wynikających z Kodeksu spółek handlowych, między innymi w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • wierzycieli przeciwko członkom zarządu spółek, w tym w procesach o zapłatę na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych;
 • prawa zamówień publicznych, na którą składają się:
  • sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja wykonawców i zamawiających w postępowaniach odwoławczych;
  • sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i postanowień Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja wykonawców i zamawiających w postępowaniach skargowych przed Sądem Zamówień Publicznych;
  • prowadzenie postępowań dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, roszczeń czasowych i finansowych;
  • reprezentacja wykonawców, podwykonawców i zamawiających w postępowaniach dotyczących wykonania umowy w reżimie zamówień publicznych, w tym w sporach związanych z: niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy; odbiorem robót, prac i usług; roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia (także z tytułu wykonania robót lub prac dodatkowych i zamiennych); podwyższeniem wynagrodzenia i waloryzacją wynagrodzenia; rozwiązaniem umowy, w tym z odstąpieniem od umowy i wypowiedzeniem umowy; karami umownymi i odszkodowaniami; roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi; roszczeniami z tytułu wykonania zastępczego, a także w sporach związanych z ustanowieniem oraz realizacją zabezpieczeń należytego wykonania umowy;
 • umów w obrocie profesjonalnym, w tym w sporach:
  • związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy, odbiorem robót, prac i usług oraz związanych z karami umownymi i odszkodowaniami;
  • wynikających z rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy;
  • dotyczących roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu wykonania robót lub prac dodatkowych i zamiennych, a także dotyczących podwyższenia lub waloryzacji wynagrodzenia;
  • dotyczących roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz wykonania zastępczego;
  • związanych z ustanowieniem i realizacją zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • powstałych na tle kontraktów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego (w szczególności umów o roboty budowlane, umów o podwykonawstwo oraz umów realizowanych w oparciu o FIDIC), umów o prace projektowe i nadzór autorski; umów dotyczących pełnienia funkcji inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu, project managera lub inspektora nadzoru; umów z geologami, umów o wykonanie badań (w tym geofizycznych i geologicznych) oraz o wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub hydrogeologicznej, umów o wykonanie badań podłoża gruntowego oraz umów dostawy, sprzedaży, o świadczenie usług lub innych umów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego;
  • powstałych na tle umów dostawy oraz montażu linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia;
  • powstałych na tle umów w procesie prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej w przedsiębiorstwach, w tym przede wszystkim: umów o zarządzanie lub utrzymanie techniczne obiektu; umów o ochronę oraz o utrzymanie czystości obiektu; umów wykonania, sprzedaży, najmu, relokacji lub serwisu maszyn, urządzeń i linii technologicznych wraz z ich montażem i instalacją; umów sprzedaży i dostawy towarów; umów na wdrożenie standardowego i dedykowanego oprogramowania oraz na utrzymanie oprogramowania (w tym umów na wykonanie oprogramowania i umów licencyjnych na korzystanie z oprogramowania); umów o zachowanie poufności (NDA); umów o współpracy, w tym umów ramowych; umów na usługi doradcze, konsultingowe i wizerunkowe, a także na tle ogólnych warunków zakupu, ogólnych warunków świadczenia usług i innych podobnych dokumentów.

Małgorzata Wojciechowska

adwokat, wspólnik zarządzający

Małgorzata Wojciechowska

Monika Grochola

radca prawny

Monika Grochola

dr hab. Roman Uliasz, prof. UR

radca prawny

dr hab. Roman Uliasz, prof. UR

Beata Kucięba

radca prawny

Beata Kucięba

JEDZ - kiedy informować o karze?

W grudniu 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wykluczenia Klienta z postępowania przetargowego z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd poprzez zatajenie informacji o rzekomo naliczonych karach umownych. Prawnicy Kancelarii złożyli skargę na wyrok KIO, w wyniku czego Sąd zmienił zaskarżone orzeczenie oraz uznał, […]

1 2 3

Skuteczne podważenie zapisu na sąd polubowny

Prawnicy Kancelarii, działając imieniem powoda, uzyskali zaspokojenie roszczeń pieniężnych Klienta przed sądem powszechnym, mimo że w umowie łączącej powoda z pozwanym zawarto postanowienie wskazujące na właściwość sądu polubownego jako właściwego do rozpoznania sprawy („Jakikolwiek spór wynikły w związku z niniejszą umową, który nie może być rozwiązany przez członków zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, będzie załatwiony […]

1 2 3

Wady przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki

Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta, tj. spółkę będącą renomowanym producentem nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, w sporze sądowym dotyczącym zwrotu zaliczki w kwocie blisko 75 tys. euro. W związku z prowadzoną działalnością Klient zawarł umowę, której przedmiotem pozostawał zakup, dostawa oraz montaż specjalistycznego urządzenia przemysłowego do przetapiania […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy