Ugodowe zakończenie sporu pomiędzy firmą geologiczną a GDDKiA o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych otworów badawczych

Doświadczenie / 29.04.2024

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii z sukcesem zakończyli kolejny spór, w którym reprezentowali firmy działające w branży robót geologicznych.

Sprawa dotyczyła roszczeń przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z tytułu wynagrodzenia za wykonanie otworów badawczych, niezbędnych do określenia warunków geologiczno-inżynierskich na terenie przeznaczonym pod budowę dróg ekspresowych.

Była to kolejna sprawa, w której pomiędzy wykonawcami prac geologicznych a GDDKiA sporna pozostawała kwestia sposobu rozliczenia otworów badawczych wykonanych częściowo w gruncie i częściowo w skale (w ramach jednego otworu badawczego).

Wykonawcy robót geologicznych stali na stanowisku, że taki otwór badawczy powinien być sklasyfikowany jako całość, tj. albo jako gruntowy, albo jako skalny, i podlegać w całości rozliczeniu według stawek przewidzianych dla tego rodzaju otworu. Z kolei, według GDDKiA, w przypadku gdy w ramach jednego otworu badawczego występował zarówno grunt, jak i skała, zasadne pozostawało dokonanie podziału otworu badawczego na krótsze odcinki oraz zastosowanie różnej ceny jednostkowej za wykonanie 1 mb wiercenia w zależności od podłoża.

Pomimo, że na tle analogicznego zagadnienia w 2022 r. zapadł prawomocny precedensowy wyrok, w którym Sąd podzielił zasadność argumentacji adwokatów i radców prawnych kancelarii reprezentujących w tej sprawie dwie firmy geologiczne, a tym samym uznał, że przyjęty przez GDDKiA sposób rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie otworów badawczych nie znajdował oparcia w postanowieniach umowy, GDDKiA nie zmieniła swojego stanowiska. Wobec tego, wykonawcy zmuszeni zostali do skierowania kolejnej sprawy na drogę postępowania sądowego.

W toku sprawy strony podjęły jednak rozmowy zmierzające do ugodowego zakończenia sporu, w których prawnicy kancelarii aktywnie wspierali Klientów. Rozmowy te finalnie zakończyły się sukcesem i wypracowaniem ugody na korzystnych dla Klientów warunkach.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w sprawę, Klienci w najbliższym czasie otrzymają od GDDKiA satysfakcjonującą ich kwotę wynagrodzenia, bez konieczności angażowania czasu oraz kosztów w kolejny wieloletni spór sądowy.