Specjalizacje

Umowy dla biznesu

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wszystkich aspektach dotyczących zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym, na które składają się:

 • umowy związane z procesem inwestycyjnym:
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów i zmian do umów po stronie inwestorów oraz wykonawców;
  • sporządzanie umów i dokumentów oraz uczestnictwo w pracach związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowej procesu inwestycyjnego w przetargu publicznym oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego;
  • kontrakty związane z realizacją procesu inwestycyjnego wraz z dokumentami towarzyszącymi, w tym umowy o roboty budowlane i podwykonawstwo, ogólne i szczególne warunki umów, wzory gwarancji i dokumenty dotyczące zabezpieczeń umownych;
  • umowy o prace projektowe i nadzór autorski oraz umowy dotyczące pełnienia funkcji inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu, project managera i inspektora nadzoru;
  • umowy z geologami, w tym umowy o wykonanie badań geofizycznych i geologicznych oraz umowy o wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i badań podłoża gruntowego;
  • umowy konsorcjum, umowy realizacyjne i porozumienia wykonawcze do umów konsorcjum;
  • umowy i porozumienia z właścicielami terenów dotyczące pozyskania terenu niezbędnego do wykonania inwestycji albo czasowego zajęcia nieruchomości pod inwestycję;
  • umowy dostawy i montażu linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia;
  • inne umowy niezbędne w procesie inwestycyjnym, w tym umowy dostawy, umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług;
 • umowy związane z zarządzaniem oraz obsługą firm produkcyjnych i usługowych:
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów i zmian do umów w procesie prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej;
  • umowy o zarządzanie lub utrzymanie techniczne obiektu, o dostawę mediów, ochronę, utrzymanie czystości obiektu oraz o wywóz i zagospodarowanie odpadów;
  • umowy wykonania, sprzedaży, najmu, relokacji lub serwisu maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych, wraz z ich montażem i instalacją;
  • umowy sprzedaży i dostawy towarów oraz umowy przewozu, składu i przechowania;
  • umowy o prace badawczo-rozwojowe oraz umowy dotyczące nabywania praw własności intelektualnej, w tym umowy przeniesienia praw autorskich, patentów i znaków towarowych oraz umowy licencyjne;
  • umowy na wdrożenie standardowego i dedykowanego oprogramowania oraz umowy na utrzymanie oprogramowania, w tym umowy na wykonanie oprogramowania oraz umowy licencji na korzystanie z oprogramowania;
  • umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych i funduszy państwowych;
  • umowy darowizny i sponsoringu;
  • umowy na usługi doradcze, konsultingowe i wizerunkowe;
  • umowy o zachowaniu poufności (NDA);
  • umowy o współpracy, w tym umowy ramowe;
  • programy lojalnościowe i związane z nimi umowy;
  • ogólne warunki dotyczące zawieranych umów, w tym ogólne warunki zakupu i ogólne warunki świadczenia usług;
  • klauzule informacyjne RODO oraz umowy o przetwarzanie danych osobowych;
 • umowy związane z zatrudnieniem:
  • sporządzanie, opiniowanie oraz przedstawianie najkorzystniejszych rozwiązań w przedmiocie umów dotyczących zatrudnienia;
  • umowy o pracę wraz z dokumentacją wymaganą przez obowiązujące przepisy;
  • umowy zlecenia;
  • umowy o zakazie konkurencji, o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i o zachowaniu poufności;
  • umowy najmu pracowników;
  • umowy dotyczące zatrudnienia zarządu i kadry zarządzającej;
 • umowy związane z nieruchomościami:
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości komercyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem umów i ich realizacją;
  • sporządzanie umów oraz dokumentacji towarzyszącej w zakresie komercjalizacji centrów handlowych;
  • sporządzanie umów oraz rekomendowanie najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prowadzenia działalności deweloperskiej, w tym sporządzanie umów dotyczących całego procesu inwestycyjnego oraz wzorów umów rezerwacyjnych i deweloperskich wraz z kompletną dokumentacją wymaganą przez obowiązujące przepisy;
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności z zakresu farm fotowoltaicznych, w tym umów o wykonanie instalacji fotowoltaicznych i farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, a także umów sprzedaży energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych do operatorów sieci przesyłowych.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Zabezpieczenia umów

Szkolenia dotyczące umów

Monika Grochola

radca prawny

Monika Grochola

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

radca prawny

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

Justyna Węgrzyn

radca prawny

Justyna Węgrzyn

Eliza Saganowska

radca prawny

Eliza Saganowska

PGNiG nalicza karę za nieodebrany wolumen gazu. Sąd stwierdza – kara się nie należy

Sprawa, którą w dniu 5 lipca 2024r. rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Kielcach, jako sąd I instancji, dotyczyła dosyć nietypowego przypadku. Otóż, spółka, którą prawnicy kancelarii reprezentowali w procesie sądowym, w 2019r. rozpoczęła działalność gospodarczą o charakterze wydobywczym. W tym też roku, 19 grudnia zawarła z PGNiG umowę kompleksową wraz z aneksem na dostarczanie gazu w […]

1 2 3

Znajomość modelu biznesowego Klienta kluczem do przygotowania i wynegocjowania korzystnej i bezpiecznej umowy najmu

W ostatnim okresie adwokaci i radcowie prawni kancelarii przygotowali dla Klienta będącego dużą spółką z branży lotniczej, umowę najmu powierzchni biurowych oraz miejsc parkingowych wraz z niezbędnymi załącznikami, a także aneks do już łączącej Klienta umowy najmu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. Znajomość modelu biznesowego Klienta, jego wymagań oraz procedur […]

1 2 3

Korzystna ugoda w sprawie roszczeń związanych z montażami instalacji fotowoltaicznych

Radcowie prawni kancelarii reprezentowali Klienta działającego w branży fotowoltaicznej w sporach sądowych dotyczących roszczeń związanych z wadami oraz nienależytym wykonaniem montaży instalacji fotowoltaicznych, doprowadzając do ugodowego zakończenia sprawy na korzystnych dla Klienta warunkach. W ramach współpracy ze swoim kontrahentem w latach 2019-2021 Klient realizował montaże instalacji fotowoltaicznych na rzecz klientów kontrahenta. Realizowane przez Klienta prace […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy