Dobrze przygotowane ogólne warunki umów podwykonawczych o roboty budowlane ułatwiają zawieranie umów i usprawniają realizację inwestycji

Doświadczenie / 17.04.2024

Jeden z Klientów kancelarii realizujący, jako generalny wykonawca, inwestycje budowlane w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych zwrócił się o przygotowanie ogólnych warunków umów podwykonawczych o roboty budowlane.

Bazując na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obsłudze inwestycji budowlanych zarówno od strony inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, jak i dalszych podwykonawców, w pierwszej kolejności zidentyfikowaliśmy obszary, co do których zachodziła szczególna potrzeba zabezpieczenia interesów generalnego wykonawcy. Między innymi na tej podstawie przygotowaliśmy dostosowane do potrzeb Klienta ogólne warunki umów podwykonawczych (OWU).

Radcy prawni kancelarii zadbali, aby od strony praktycznej w opracowanych OWU uregulować kwestie związane z zakresem robót budowalnych, robotami zamiennymi, robotami dodatkowymi, czy też robotami zaniechanymi. Oczywiście w OWU nie zabrakło postanowień obejmujących zapewnienie wykonania przez podwykonawcę robot budowlanych o odpowiedniej jakości i w odpowiednim terminie.

Szczególną uwagę prawnicy kancelarii poświęcili uregulowaniu kwestii związanych z odbiorami wykonanych robót budowlanych, a także tych dotyczących usuwania wad przez podwykonawcę, zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem zastępczego usuwania wad.

Ważną częścią OWU było uregulowanie warunków odstąpienia od umowy, w tym poprzez stworzenie dokładnej procedury regulującej prawa i obowiązki generalnego wykonawcy i podwykonawcy, m.in. w zakresie zabezpieczenia i przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia wykonanych robót budowlanych.

Dobrze przygotowane OWU, które uwzględniają charakter i ryzyka danej inwestycji budowalnej, ułatwiają generalnemu wykonawcy zarządzenie jej realizacją, zmniejszają ryzyko niespójności pomiędzy poszczególnymi umowami podwykonawczymi, a także optymalizują czas pracy poświęcany na kwestie organizacyjno-prawne. Te wszystkie zalety przekładają się również na zwiększenie rentowności danej inwestycji.